Attorney General's Chambers

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size
  • red color
  • default color
  • green color
  • lilac color
  • turquoise color
Bahasa Malaysia
AGC Portal
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Siri Undang-Undang Malaysia - 5

Emel Cetak

Numerical Table of Laws

Siri Undang-Undang Malaysia (LOM) ialah kompilasi dan cetakan semula undang-undang secara berjilid mengikut seksyen 14A Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]. Ia merupakan satu-satunya penerbitan rasmi dan sah undang-undang Malaysia. Siri LOM menggabungkan semua undang-undang utama Malaysia yang diperbuat selepas 1969 dan juga undang-undang pra-1969 yang telah disemak oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang.

* Versi atas talian cetakan semula Undang-Undang Malaysia yang kemas kini adalah seperti yang bertanda asterisk. Versi atas talian ini bukan versi cetakan semula yang disediakan di bawah Seksyen 14 Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1].

Kedua-dua versi cetakan semula naskhah bercetak dan atas talian Siri Undang-Undang Malaysia telah dikemas kini hingga ke tarikh yang dinyatakan di muka surat hadapan setiap Undang-Undang

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
Act
All list of Laws of Malaysia (LOM) documents contained in PDF files.

201

Betting and Sweepstake Duties Act 1948 (Revised 1978)
Akta Duti Pertaruhan dan Ambil tagan 1948 (Disemak 1978)

202

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Special Provisions) Act 1978
Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) 1978
* Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Special Provisions) Act 1978 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) 1978 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

203

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Act 1978
Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978

204

Bills of Exchange Act 1949 (Revised 1978)
Akta Bil Pertukaran 1949
* Bills of Exchange Act 1949 (Revised 1978) (online version as at 1 December 2011)

205

Presumption of Survivorship Act 1950 (Revised 1978)
Akta Anggapan Kepenakatan 1950 (Disemak 1978)

206

Arms Act 1960 (Revised 1978)
Akta Senjata 1960

207

Explosives Act 1957 (Revised 1978)
Akta Bahan Letupan 1957 (Disemak 1978)
* Explosives Act 1957 (Revised 1978) (online version as at 1 December 2011)

208

Trustee Act 1949 (Revised 1978)
Akta Pemegang Amanah 1949

209

Fees Act 1951 (Revised 1978)
Akta Fi 1951 (Disemak 1978)

210

Fisheries Act 1963 ( Repealed by Act 317 )
Akta Perikanan 1963 ( Dimansuhkan oleh Akta 317 )

211

Post Office Act 1947 ( Repealed by Act 465 )
Akta Pejabat Pos 1947 ( Dimansuhkan oleh Akta 465 )

212

Hire-Purchase Act 1967 (Revised 1978)
Akta Sewa Beli 1967
* Hire-Purchase Act 1967 (online version as at 30 July 2012)

213

Dewan Bahasa dan Pustaka Act 1959 (Revised 1978)
Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 (Disemak 1978)

214

United Kingdom Designs (Protection) Act 1949 ( Repealed by Act 552 )
Akta Reka Bentuk United Kingdom (Perlindungan) 1949 ( Dimansuhkan oleh Akta 552 )

215

Registration of United Kingdom Patents Act 1951 ( Repealed by Act 291 )
Akta Pendaftaran Paten United Kingdom 1951 ( Dimansuhkan oleh Akta 291 )

216

Emergency (Essential Powers) Act 1979
Akta Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1979

217

Declaration of an Area in the Bintulu District to be a Federal Port Act 1979
Akta Pengisytiharan Kawasan dalam Daerah Bintulu menjadi suatu Port Persekutuan 1979
* Declaration of an Area in the Bintulu District to be a Federal Port Act 1979 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Pengisytiharan Kawasan dalam Daerah Bintulu menjadi suatu Port Persekutuan 1979 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

218

Palm Oil Research and Development Act 1979 ( Repealed by Act 582 )
Akta Penyelidikan dan Kemajuan Minyak Kelapa Sawit 1979 ( Dimansuhkan oleh Akta 582 )

219

Finance (Estate Duty) Act 1979 ( Repealed by Act 476 )
Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1979 ( Dimansuhkan oleh Akta 476 )

220

Weekly Holidays Act 1950 (Revised 1979)
Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Disemak 1979)
* Weekly Holidays Act 1950 (online version as at 1 May 2015)
* Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Mei 2015)

221

Civil Defence Act 1951 (Revised 1979)
Akta Pertahanan Awam 1951 (Disemak 1979)
* Civil Defence Act 1951 (online version as at 1 June 2015)
* Akta Pertahanan Awam 1951 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Jun 2015)

222

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Act 1979
Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 1979

223

Special Pensions (Raja Permaisuri Agong) Act 1979 ( Repealed by Act 270 )
Akta Pencen Khas (Raja Permaisuri Agong) 1979 ( Dimansuhkan oleh Akta 270 )

224

Finance (Estate Duty) Act 1980 ( Repealed by Act 476 )
Akta Kewangan (Duti Harta Pesaka) 1980 ( Dimansuhkan oleh Akta 476 )

225

Malaysian Examinations Council Act 1980 (Reprint 2014)
Akta Majlis Peperiksaan Malaysia 1980 (Cetakan Semula 2014)
* Malaysian Examinations Council Act 1980 (online version as at 1 January 2013)
* Akta Majlis Peperiksaan Malaysia 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Januari 2013)

226

National Parks Act 1980
Akta Taman Negara 1980
* National Parks Act 1980 (online version as at 1 January 2013)
* Akta Taman Negara 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2012)

227

Pensions Act 1980
Akta Pencen 1980
* Pensions Act 1980 (online version as at 1 April 2012)
* Akta Pencen 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 April 2012)

228

Pensions Re-computation Act 1980
Akta Penghitungan Semula Pencen 1980
* Pensions Re-computation Act 1980 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

229

Commodities Trading Act 1980 ( Repealed by Act 324 )
Akta Dagangan Komoditi 1980 ( Dimansuhkan oleh Akta 324 )

230

State Water Supply Fund (Financial and Accounting Procedure) Act 1980
Akta Kumpulan Wang Bekalan Air Negeri (Tatacara Kewangan dan Perakaunan) 1980
* State Water Supply Fund (Financial and Accounting Procedure) Act 1980 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Kumpulan Wang Bekalan Air Negeri (Tatacara Kewangan dan Perakaunan) 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

231

Highway Authority Malaysia (Incorporation) Act 1980
Akta Lembaga Lebuhraya Malaysia (Perbadanan) 1980 (Cetakan Semula 2014)
* Highway Authority Malaysia (Incorporation) Act 1980 (online version as at 1 May 2014)

232

Children and Young Persons Act 1947 ( Repealed by Act 468 )
Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1947 ( Dimansuhkan oleh Akta 468 )

233

Land and Mining Plans and Documents (Photographic Copies) Act 1950 (Revised 1980)
Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950
* Land and Mining Plans and Documents (Photographic Copies) Act 1950 (online version as at 1 December 2012)
* Akta Pelan dan Dokumen Tanah dan Lombong (Salinan Fotograf) 1950 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2012)

234

Dangerous Drugs Act 1952 (Revised 1980)
Akta Dadah Berbahaya 1952

235

Customs Act 1967 (Revised 1980)
Akta Kastam 1967 (Disemak 1980)

236

Treasury Deposit Receipts Act 1952 (Revised 1980)
Akta Resit Deposit Perbendaharaan 1952 (Disemak 1980)
* Treasury Deposit Receipts Act 1952 (online version as at 1 January 2013)
* Akta Resit Deposit Perbendaharaan 1952 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Januari 2013)

237

Members of Parliament (Remuneration) Act 1980
Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980

238

Pensions Adjustment Act 1980
Akta Penyelarasan Pencen 1980
* Pensions Adjustment Act 1980 (online version as at 1 February 2013)
* Akta Penyelarasan Pencen 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Februari 2013)

239

Statutory and Local Authorities Pensions Act 1980
Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980
* Statutory and Local Authorities Pensions Act 1980 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

240

Statutory Bodies (Accounts and Annual Reports) Act 1980
Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980
* Statutory Bodies (Accounts and Annual Reports) Act 1980 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

241

Finance Act 1981
Akta Kewangan 1981

242

Valuers, Appraisers and Estate Agents Act 1981
Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen-Ejen Harta Tanah 1981

243

Bintulu Port Authority Act 1981
Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu 1981

244

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Act 1981
Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981
* Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Act 1981 (online version as at 1 August 2013)
* Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Ogos 2013)

245

State Grants (Maintenance of Local Authorities) Act 1981
Akta Pemberian kepada Negeri (Penyenggaraan Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) 1981
* State Grants (Maintenance of Local Authorities) Act 1981 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Pemberian kepada Negeri (Penyenggaraan Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan) 1981 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

246

Private Employment Agencies Act 1981
Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981

247

Public Trustee Act 1950 ( Repealed by Act 532 )
Akta Pemegang Amanah Raya 1950 ( Dimansuhkan oleh Akta 532 )

248

Innkeepers Act 1952 (Revised 1981)
Akta Tuan Rumah Inapan 1952
* Innkeepers Act 1952 (online version as at 1 December 2012)
* Akta Tuan Rumah Inapan 1952 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2012)

249

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Act 1981
Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981

250

Federation Light Dues Act 1953 (Revised 1981)
Akta Dius Api Persekutuan 1953
* Federation Light Dues Act 1953 (online version as at 1 January 2013)
* Akta Dius Api Persekutuan 1953 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Januari 2013)

 
 

Siri Undang-Undang Malaysia - 4

Emel Cetak

Numerical Table of Laws

Siri Undang-Undang Malaysia (LOM) ialah kompilasi dan cetakan semula undang-undang secara berjilid mengikut seksyen 14A Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]. Ia merupakan satu-satunya penerbitan rasmi dan sah undang-undang Malaysia. Siri LOM menggabungkan semua undang-undang utama Malaysia yang diperbuat selepas 1969 dan juga undang-undang pra-1969 yang telah disemak oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang.

* Versi atas talian cetakan semula Undang-Undang Malaysia yang kemas kini adalah seperti yang bertanda asterisk. Versi atas talian ini bukan versi cetakan semula yang disediakan di bawah Seksyen 14 Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1].

Kedua-dua versi cetakan semula naskhah bercetak dan atas talian Siri Undang-Undang Malaysia telah dikemas kini hingga ke tarikh yang dinyatakan di muka surat hadapan setiap Undang-Undang

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
Act
All list of Laws of Malaysia (LOM) documents contained in PDF files.

151

Service Tax Act 1975
Akta Cukai Perkhidmatan 1975
* Service Tax Act 1975 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Cukai Perkhidmatan 1975 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

152

Registration of Births and Deaths (Special Provisions) Act 1975
Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian (Peruntukan-Peruntukan Khas) 1975

153

Islamic Development Bank Act 1975
Akta Bank Pembangunan Islam 1975

154

Destruction of Disease-Bearing Insects Act 1975
Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975

155

Immigration Act 1959/63 (Revised 1975)
Akta Imigresen 1959/63

156

Industrial Co-ordination Act 1975
Akta Penyelarasan Perindustrian 1975

157

Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (Incorporation) Act 1975 ( Repealed by Act 549 )
Akta Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (Perbadanan) 1975 (Dimansuhkan oleh Akta 549)

158

Chemists Act 1975
Akta Ahli Kimia 1975

159

Employment Information Act 1953 (Revised 1975)
Akta Maklumat Pekerjaan 1953

160

Malaysian Currency (Ringgit) Act 1975
Akta Mata Wang Malaysia (Ringgit) 1975

161

Rubber Price Stabilization Act 1975
Akta Penstabilan Harga Getah 1975

162

Malaysian Red Cross Society (Change of Name) Act 1975
Akta Persatuan Palang Merah Malaysia (Pertukaran Nama) 1975

163

Extra-territorial Offences Act 1976
Akta Kesalahan-Kesalahan di Luar Negeri 1976

164

Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976
Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976

165

Law Reform (Eradication of Illicit Samsu) Act 1976
Akta Membaharui Undang-Undang (Penghapusan Samsu Gelap) 1976

166

Legal Profession Act 1976 [ 1-50 ] [ 51-100 ]
Akta Profesion Undang-Undang 1976 [ 1-50 ] [ 51-100 ] [ 101-150 ]
* Legal Profession Act 1976 (online version as at 1 November 2012)
* Akta Profesion Undang-Undang 1976 (versi atas talian sebagaimana pada 1 November 2012)

167

Plant Quarantine Act 1976
Akta Kuarantin Tumbuhan 1976

168

Antiquities Act 1976 ( Repealed by Act 645 )
Akta Benda Purba 1976 ( Dimansuhkan oleh Akta 645 )

169

Real Property Gains Tax Act 1976
Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976
* Real Property Gains Tax Act 1976 (online version as at 1 September 2014)
* Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 (versi atas talian sebagaimana pada 1 September 2014)

170

Martial Arts Societies Act 1976
Akta Pertubuhan Seni Mempertahankan Diri 1976

171

Local Government Act 1976
Akta Kerajaan Tempatan 1976
* Local Government Act 1976 (online version as at 1 December 2012)
* Akta Kerajaan Tempatan 1976 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2012)

172

Town and Country Planning Act 1976
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

173

Universiti Teknologi MARA Act 1976
Akta Universiti Teknologi MARA 1976

174

Educational Institutions (Discipline) Act 1976
Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976
* Educational Institutions (Discipline) Act 1976 (online version as at 1 November 2012)
* Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (versi atas talian sebagaimana pada 1 November 2012)

175

Trade Marks Act 1976
Akta Cap Dagangan 1976

176

Excise Act 1976
Akta Eksais 1976

177

Industrial Relations Act 1967 (Revised 1976)
Akta Perhubungan Perusahaan 1967

178

Tun Razak Foundation Act 1976
Akta Yayasan Tun Razak 1976

179

Palm Oil Registration and Licensing Authority (Incorporation) Act 1976 ( Repealed by Act 582 )
Akta Lembaga Pendaftaran dan Pelesenan Minyak Kelapa Sawit (Pemerbadanan) 1976 ( Dimansuhkan oleh Act 582 )

180

Medical Assistants (Registration) Act 1977
Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977

181

Revenue Growth Grants Act 1977
Akta Pemberian Pertambahan Hasil 1977
* Revenue Growth Grants Act 1977 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Pemberian Pertambahan Hasil 1977 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

182

Theatres and Places of Public Amusement (Federal Territory) Act 1977 ( Repealed by Act 493 )
Akta Panggung dan Tempat Hiburan Awam (Wilayah Persekutuan) 1977 ( Dimansuhkan oleh Akta 493 )

183

Destitute Persons Act 1977
Akta Orang-Orang Papa 1977

184

International Monetary Fund (Ratification of Second Amendment to the Articles of Agreement) Act 1977
Akta Kumpulan Wang Antarabangsa (Pengesahan Pindaan Kedua kepada Perkara-Perkara Perjanjian) 1977

185

Statutory and Local Authorities Superannuation Fund Act 1977
Akta Kumpulan Wang Persaraan Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1977

186

Public Service Tribunal Act 1977 ( Repealed by Act 604 )
Akta Tribunal Perkhidmatan Awam 1977 ( Dimansuhkan oleh Akta 604 )

187

Loans (Islamic Development Bank) Act 1977
Akta Pinjaman (Bank Pembangunan Islam) 1977

188

Treasury Bills (Local) Act 1946 (Revised 1977)
Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946 (Disemak 1977)
* Treasury Bills (Local) Act 1946 (online version as at 1 November 2012)
* Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946 (versi atas talian sebagaimana pada 1 November 2012)

189

Second-Hand Dealers Act 1946 (Revised 1977)
Akta Peniaga Sekendhend 1946 (Disemak 1977)
* Second-Hand Dealers Act 1946 (online version as at 1 January 2013)
* Akta Peniaga Sekendhend 1946 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Januari 2013)

190

Federal Capital Act 1960 (Revised 1977)
Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Disemak 1977)

191

Abduction and Criminal Intimidation of Witnesses Act 1947 (Revised 1977)
Akta Melarikan Orang dan Mengugut Saksi Secara Jenayah 1947

192

Emergency Powers (Kelantan) Act 1977 ( Repealed by P.U.(A)46/1978 )
Akta Kuasa-Kuasa Darurat (Kelantan) 1977 ( Dimansuhkan oleh P.U.(A)46/1978 )

193

National Emblems (Control of Display) Act 1949 (Revised 1977)
Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer) 1949 (Disemak 1977)

194

Oaths and Affirmations Act 1949 (Revised 1977)
Akta Sumpah dan Ikrar 1949

195

Wages Councils Act 1947 (Revised 1977)
Akta Majlis Upah 1947

196

Trusts (State Legislatures Competency) Act 1949 (Revised 1977)
Akta Amanah (Kewibawaan Badan Perundangan Negeri) 1949

197

Registration of Businesses Act 1956 (Revised 1978)
Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Disemak 1978)

198

Public Authorities Protection Act 1948 (Revised 1978)
Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 (Disemak 1978)

199

Investment Incentives Act 1968 ( Repealed by Act 327 )
Akta Galakan Pelaburan 1968 ( Dimansuhkan oleh Akta 327 )

200

House to House and Street Collections Act 1947 (Revised 1978)
Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947

 

Siri Undang-Undang Malaysia - 3

Emel Cetak

Numerical Table of Laws

Siri Undang-Undang Malaysia (LOM) ialah kompilasi dan cetakan semula undang-undang secara berjilid mengikut seksyen 14A Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]. Ia merupakan satu-satunya penerbitan rasmi dan sah undang-undang Malaysia. Siri LOM menggabungkan semua undang-undang utama Malaysia yang diperbuat selepas 1969 dan juga undang-undang pra-1969 yang telah disemak oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang.

* Versi atas talian cetakan semula Undang-Undang Malaysia yang kemas kini adalah seperti yang bertanda asterisk. Versi atas talian ini bukan versi cetakan semula yang disediakan di bawah Seksyen 14 Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1].

Kedua-dua versi cetakan semula naskhah bercetak dan atas talian Siri Undang-Undang Malaysia telah dikemas kini hingga ke tarikh yang dinyatakan di muka surat hadapan setiap Undang-Undang

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
Act
All list of Laws of Malaysia (LOM) documents contained in PDF files.

101

Tabung Angkatan Tentera Act 1973
Akta Tabung Angkatan Tentera 1973

102

Banking Act 1973 ( Repealed by Act 372 )
Akta Bank 1973 ( Dimansuhkan oleh Akta 372 )

103

Entertainments Duty Act 1953 (Revised 1973)
Akta Duti Hiburan 1953

104

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Act 1973
Akta Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 1973

105

Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973
Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) 1973
* Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) 1973 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

106

Women and Girls Protection Act 1973 ( Repealed by Act 611 )
Akta Pelindungan Wanita dan Gadis 1973 ( Dimansuhkan oleh Akta 611 )

107

City of Kuala Lumpur (Planning) Act 1973 ( Repealed by Act 267 )
Akta (Perancangan) Bandaraya Kuala Lumpur 1973 ( Dimansuhkan oleh Akta 267 )

108

Good Shepherd Nuns (Incorporation) Act 1973
Akta (Perbadanan) Good Shepherd Nuns 1973

109

Farmers’ Organization Act 1973
Akta Pertubuhan Peladang 1973
* Farmers’ Organization Act 1973 (online version as at 1 April 2012)
* Akta Pertubuhan Peladang 1973 (versi atas talian sebagaimana pada 1 April 2012)

110

Farmers’ Organization Authority Act 1973
Akta Lembaga Pertubuhan Peladang 1973

111

National Tobacco Board (Incorporation) Act 1973
Akta Lembaga Tembakau Negara (Pemerbadanan) 1973

112

Securities Industry Act 1973 ( Repealed by Act 280 )
Akta Perusahaan Sekuriti 1973 ( Dimansuhkan oleh Akta 280 )

113

Post Office Savings Bank Act 1948 ( Repealed by Act 146 )
Akta Bank Simpanan Pejabat Pos 1948 ( Dimansuhkan oleh Akta 146 )

114

Judicial Proceedings (Regulation of Reports) Act 1962 (Revised 1973)
Akta Prosiding Kehakiman (Pengawalseliaan Laporan) 1962

115

Notaries Public Act 1959 (Revised 1973)
Akta Notari Awam 1959

116

Electricity Act 1949 ( Repealed by Act 447 )
Akta Elektrik 1949 ( Dimansuhkan oleh Akta 447 )

117

Architects Act 1967 (Revised 1973)
Akta Arkitek 1967

118

Housing Development (Control and Licensing) Act 1966
Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966
* Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (online version as at 1 December 2011)

119

Commissions of Enquiry Act 1950 (Revised 1973)
Akta Suruhanjaya Siasatan 1950

120

Government Contracts Act 1949 (Revised 1973)
Akta Kontrak Kerajaan 1949

121

Price Control Act 1946 (Revised 1973)
Akta Kawalan Harga 1946

122

Control of Supplies Act 1961 (Revised 1973)
Akta Kawalan Bekalan 1961
* Control of Supplies Act 1961 (Revised 1973) (online version as at 1 December 2011)

123

Biro Siasatan Negara Act 1973 ( Repealed by Act 271 )
Akta Biro Siasatan Negara 1973 ( Dimansuhkan oleh Akta 271 )

124

Local Government (Temporary Provisions) Act 1973 ( Repealed by Act 171 )
Akta Kerajaan Tempatan (Peruntukan-peruntukan Sementara) 1973 ( Dimansuhkan oleh Akta 171 )

125

Companies Act 1965 (Revised 1973) [ 1-50 ] [ 51-100 ] [ 101-150 ] [ 151-200 ] [ 201-250 ] [ 251-300 ]
[ 301-350 ] [ 351-400 ] [ 401-450 ] [ 451-512 ]
Akta Syarikat 1965

126

Land Speculation Tax Act 1974 ( Repealed by Act 169 )
Akta Cukai Spekulasi Tanah 1974 ( Dimansuhkan oleh Akta 169 )

127

Environmental Quality Act 1974
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

128

Petroleum and Electricity (Control of Supplies) Act 1974
Akta Petroleum dan Elektrik (Kawalan Bekalan) 1974

129

Geological Survey Act 1974
Akta Penyiasatan Kaji Bumi 1974

130

Human Tissues Act 1974
Akta Tisu Manusia 1974

131

Roman Catholic Bishops (Change of Name and Incorporation) Act 1974 ( Superseded by Act 492 )
Akta Biskop-Biskop Roman Katholik (Tukaran Nama dan Perbadanan) 1974 ( Digantikan oleh Akta 492 )

132

Income Tax (Tin Buffer Stock Contributions and Repayments) Act 1974
Akta Cukai Pendapatan (Caruman dan Pembayaran Balik Stok Penimbal Timah) 1974

133

Street, Drainage and Building Act 1974 [ 1-50 ] [ 51-100 ] [ 101-131 ]
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [ 1-50 ] [ 51-100 ] [ 101-150 ]

134

Aboriginal Peoples Act 1954 (Revised 1974)
Akta Orang Asli 1954 (Disemak 1974)

135

Partnership Act 1961 (Revised 1974)
Akta Perkongsian 1961

136

Contracts Act 1950 (Revised 1974)
Akta Kontrak 1950

137

Specific Relief Act 1950 (Revised 1974)
Akta Relif Spesifik 1950 (Disemak 1974)

138

Registration of Engineers Act 1967 (Revised 1974)
Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Disemak 1974)
* Registration of Engineers Act 1967 (online version as at 1 April 2013)

139

Factories and Machinery Act 1967 (Revised 1974)
Akta Kilang dan Jentera 1967

140

Penang Port Commission Act 1955 (Revised 1974)
Akta Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang 1955

141

Federal Agricultural Marketing Authority Act 1965 (Revised 1974)
Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965
* Federal Agricultural Marketing Authority Act 1965 (online version as at 1 September 2012)

142

Kootu Funds (Validation) Act 1974
Akta Kumpulan Wang Kutu (Pengesahan) 1974

143

Scouts Association of Malaysia Act 1974
Akta Persekutuan Pengakap-Pengakap Malaysia 1974

144

Petroleum Development Act 1974
Akta Kemajuan Petroleum 1974
* Petroleum Development Act 1974 (online version as at 1 June 2013)
* Akta Kemajuan Petroleum 1974 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Jun 2013)

145

Politeknik Ungku Omar Act 1974
Akta Politeknik Ungku Omar 1974

146

Bank Simpanan Nasional Act 1974
Akta Bank Simpanan Nasional 1974
* Bank Simpanan Nasional Act 1974 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Bank Simpanan Nasional 1974 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

147

Veterinary Surgeons Act 1974
Akta Doktor Veterinar 1974

148

Carriage by Air Act 1974
Akta Pengangkutan Melalui Udara 1974

149

Pesticides Act 1974 [ 1-50 ] [ 51-100 ] [ 101-126 ]
Akta Racun Makhluk Perosak 1974
* Pesticides Act 1974 (online version as at 1 June 2015)
* Akta Racun Makhluk Perosak 1974 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Jun 2015)

150

Passports Act 1966 (Revised 1974)
Akta Pasport 1966

 

Siri Undang-Undang Malaysia - 2

Emel Cetak

Numerical Table of Laws

Siri Undang-Undang Malaysia (LOM) ialah kompilasi dan cetakan semula undang-undang secara berjilid mengikut seksyen 14A Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]. Ia merupakan satu-satunya penerbitan rasmi dan sah undang-undang Malaysia. Siri LOM menggabungkan semua undang-undang utama Malaysia yang diperbuat selepas 1969 dan juga undang-undang pra-1969 yang telah disemak oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang.

* Versi atas talian cetakan semula Undang-Undang Malaysia yang kemas kini adalah seperti yang bertanda asterisk. Versi atas talian ini bukan versi cetakan semula yang disediakan di bawah Seksyen 14 Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1].

Kedua-dua versi cetakan semula naskhah bercetak dan atas talian Siri Undang-Undang Malaysia telah dikemas kini hingga ke tarikh yang dinyatakan di muka surat hadapan setiap Undang-Undang

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
Act
All list of Laws of Malaysia (LOM) documents contained in PDF files.

51

Dental Act 1971
Akta Pergigian 1971
* Dental Act 1971 (online version as at 1 December 2014)
* Akta Pergigian 1971 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2014)

52

Malaria Eradication Act 1971 ( Repealed by Act 342 )
Akta Pembasmi Malaria 1971 ( Dimansuhkan oleh Akta 342 )

53

Income Tax Act 1967 (Revised 1971)
Akta Cukai Pendapatan 1967
* Income Tax Act 1967 (online version as at 1 September 2014)

54

Supplementary Income Tax Act 1967 ( Repealed by Act 497 )
Akta Cukai Pendapatan Tambahan 1967 ( Dimansuhkan oleh Akta 497 )

55

Subordinate Courts Rules Act 1955 (Revised 1971)
Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955 (Disemak 1971)

56

Evidence Act 1950 (Revised 1971)
Akta Keterangan 1950
* Evidence Act 1950 (online version as at 1 December 2012)

57

Prevention of Corruption Act 1961 ( Repealed by Act 575 )
Akta Pencegah Rasuah 1961 ( Dimansuhkan oleh Akta 575 )

58

Printing Presses Act 1948 ( Repealed by Act 301 )
Akta Mesin Cetak 1948 ( Dimansuhkan oleh Akta 301 )

59

City of Kuala Lumpur Act 1971
Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971

60

Legitimacy Act 1961 (Revised 1971)
Akta Kesahtarafan 1961

61

Financial Procedure Act 1957 (Revised 1972)
Akta Tatacara Kewangan 1957

62

Audit Act 1957 (Revised 1972)
Akta Audit 1957

63

Control of Imported Publications Act 1958 ( Repealed by Act 301 )
Akta Kawalan Penerbitan Diimport 1958 ( Dimansuhkan oleh Akta 301 )

64

Sales Tax Act 1972
Akta Cukai Jualan 1972
* Sales Tax Act 1972 (online version as at 1 November 2012)
* Akta Cukai Jualan 1972 (versi atas talian sebagaimana pada 1 November 2012)

65

Gaming Tax Act 1972
Akta Cukai Perjudian 1972

66

Loan Guarantee Act 1972
Akta Jaminan Pinjaman 1972

67

Civil Law Act 1956 (Revised 1972)
Akta Undang-Undang Sivil 1956

68

Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara Act 1972 ( Repealed by Act 569 )
Akta Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara 1972 ( Dimansuhkan oleh Akta 569 )

69

Kemubu Agricultural Development Authority Act 1972
Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu 1972

70

Muda Agricultural Development Authority Act 1972
Akta Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 1972

71

Weights and Measures Act 1972
Akta Timbang dan Sukat 1972

72

Tourist Development Corporation of Malaysia Act 1972 ( Repealed by Act 481 )
Akta Perbadanan Kemajuan Pelancungan Malaysia 1972 ( Dimansuhkan oleh Akta 481 )

73

Lembaga Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara Act 1972 ( Repealed by Act 292 )
Akta Lembaga Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara 1972 ( Dimansuhkan oleh Akta 292 )

74

St. John Ambulance of Malaysia (Incorporation) Act 1972
Akta (Perbadanan) St. John Ambulans Malaysia 1972

75

Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Act 1972
Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1972

76

Protection of Wild Life Act 1972
Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972

77

Armed Forces Act 1972
Akta Angkatan Tentera 1972

78

National Registration Act 1959 (Revised 1972)
Akta Pendaftaran Negara 1959

79

Banishment Act 1959 (Revised 1972)
Akta Buang Negeri 1959

80

National Library Act 1972
Akta Perpustakaan Negara 1972

81

Pawnbrokers Act 1972
Akta Pemegang Pajak Gadai 1972

82

Internal Security Act 1960 (Revised 1972)
Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960

83

Continental Shelf Act 1966 (Revised 1972)
Akta Pelantar Benua 1966
* Continental Shelf Act 1966 (Revised 1972) (online version as at 1 December 2011)  

84

Malaysian Rubber Exchange and Licensing Board Act 1972 ( Repealed by Act 551 )
Akta Lembaga Pasaran dan Pelesen Getah Malaysia 1972 ( Dimansuhkan oleh Akta 551 )

85

Rubber Industry Smallholders Development Authority Act 1972
Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972
* Rubber Industry Smallholders Development Authority Act 1972 (online version as at 1 December 2011)
* Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972 (versi atas talian sebagaimana pada 1 Disember 2011)

86

Superior of the Institute of the Congregation of the Brothers of Mercy (Incorporation) Act 1972
Akta (Perbadanan) Superior of the Institute of the Congregation of the Brothers of Mercy 1972

87

Trade Descriptions Act 1972
Akta Perihal Dagangan 1972

88

Official Secrets Act 1972
Akta Rahsia Rasmi 1972

89

Insurance Act 1963 ( Repealed by Act 553 )
Akta Insurans 1963 ( Dimansuhkan oleh Akta 553 )

90

Juvenile Courts Act 1947 ( Repealed by Act 611 )
Akta Mahkamah Juvana 1947 ( Dimansuhkan oleh Akta 611 )

91

Courts of Judicature Act 1964 (Revised 1972)
Akta Mahkamah Kehakiman 1964
* Courts of Judicature Act 1964 (online version as at 1 August 2014)

92

Subordinate Courts Act 1948 (Revised 1972)
Akta Mahkamah Rendah 1948
* Subordinate Courts Act 1948 (online version as at 1 May 2013)

93

Arbitration Act 1952 (Revised 1972) ( Repealed by Act 646 )
Akta Timbang Tara 1952 ( Dimansuhkan oleh Akta 646 )

94

Accountants Act 1967 (Revised 1972)
Akta Akauntan 1967

95

Petroleum Mining Act 1966 (Revised 1972)
Akta Perlombongan Petroleum 1966

96

Loans Guarantee (Bodies Corporate) Act 1965 (Revised 1972)
Akta Jaminan Pinjaman (Pertubuhan Perbadanan) 1965

97

Probate and Administration Act 1959 (Revised 1972)
Akta Probet dan Pentadbiran 1959

98

Small Estates (Distribution) Act 1955 (Revised 1972)
Akta Harta Pesaka Kecil (Pembahagian) 1955
* Small Estates (Distribution) Act 1955 (online version as at 1 February 2015)

99

Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1958 (Revised 1972)
Akta Penguatkuasaan Penghakiman Bersaling 1958

100

Trust Companies Act 1949 (Revised 1973)
Akta Syarikat Amanah 1949

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Statistik Pelawat

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini37540
mod_vvisit_counterSemalam43854
mod_vvisit_counterMinggu ini123571
mod_vvisit_counterMinggu lepas301836
mod_vvisit_counterBulan ini298344
mod_vvisit_counterBulan lepas1258886
mod_vvisit_counterSehingga kini41951072

Kemaskini Terakhir

Selasa, 06 Oktober 2015, 16:43

Polls

Sila beri penilaian Portal Web kami
 

Mobile Web

 Portal AGC
Scan QR code for
Mobile access

Pautan Lain

MyGovernment SPKP EPSA
PEMUDAH JKJR Government Transformation Programme
IIM BPH MyIdeas
MSC

SPR

MyEG

DBP